Founded 1909 as a small Technical Institute, became Loughborough College of Technology 1952, and acquired present status and title 1966.

Cấp quỹ: Chưa rõ
Lớp 4
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 12
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: General Certificate of Education (GCE) and General Certificate of Secondary Education (GCSE) with passes in 5 subjects, of which 2 must be of Advanced ('A') level or passes in 4 subjects, of which 3 must be at ('A'), no subject to be counted at both Ordinary ('O')/(GCSE) and ('A')/Advanced Supplementary ('AS') levels

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.