Founded 1911 as Tsinghua Xuetang. Renamed Tsinghua School 1912. University section founded 1925. Acquired current title 1928.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 30
Khóa học trực tuyến ngắn 73

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.