Founded 1946 by Act of Parliament of the Commonwealth of Australia. The original function of the University, research and research training, now carried out by the Institute of Advanced Studies. The Faculties provide teaching and undertake research training at all levels. Merged with Canberra University College 1960 and with the Institute of the Arts in 1992.

Cấp quỹ: Công cộng
Lớp 3
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 33
Yêu cầu
  • Chi tiết tuyển sinh: Secondary school certificate with matriculation or recognized foreign equivalent. Direct entrance to second year on completion of studies in another tertiary institution
Khóa học trực tuyến ngắn 7

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Chính sách Quyền riêng tư.